Thiên Long Bát Bộ – Kim Dung

Tác phẩm được bắt đầu được đăng trên Minh báo ở Hồng Kông và Nam Dương thương báo ở Singapore…